Älmhultsmodellen

I Älmhult har utbildningsförvaltningen arbetat fram en pedagogisk modell som alla skolor arbetar efter. Syftet är att elevernas resultat i skolan ständigt ska förbättras. Modellen bygger på aktuell forskning om lärande och utgår från Älmhults specifika förutsättningar och behov. 

Bedömning för lärande (BFL)

BFL är ett arbetssätt där eleven får veta var han eller hon befinner sig i förhållande till mål och kunskapskrav och vad nästa steg i utvecklingen är. För läraren betyder det att synliggöra elevens kunskap, ge individuell återkoppling och anpassa undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar. Ett antal lärare i Älmhult har utbildats för att kunna leda och handleda sina kollegor i detta arbetssätt.

Stödinsatser

Skolan stärker insatser för elever med särskilt behov av stöd. Tre lärare får utbilda sig i specialpedagogik inom sin arbetstid. Ytterligare 45 lärare, femton per år under tre år, går utbildning för att de ska bli bättre på att anpassa sin undervisning efter elevens behov.

Digitalt lärande

Aktuell forskning visar att digitala verktyg, om de används på rätt sätt, gynnar måluppfyllelse. Det gäller i synnerhet för pojkarna men även för flickorna. Vi prioriterar därför att lärarna får utbildning i hur IT kan användas i undervisningen. Förstelärare med digitalt lärande som ansvarsområde finns i varje verksamhet. En IT-lots kommer att anställas som stödfunktion.

Kollegialt lärande

De tre delarna i modellen ska genomsyras av kollegialt lärande. Det betyder att lärare lär av varandra genom ett strukturerat samarbete med målet att utveckla undervisningen.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att de diskuterar undervisningssituationer och lärande, lyfter upp problem och svårigheter samt att de kritiskt granskar både andras och sitt eget arbete.