Vattenmätarbyte

Kommunen byter ut din vattenmätare cirka var tionde år. Hjälp oss att underlätta mätarbytet genom att se över mätarens plats. Ett visst utrymme kring vattenmätaren måste finnas för att servicepersonal ska kunna göra mätaravläsningar och mätarbyten.

Tänk på att:

 • Utrymmet ska skyddas från frost.
 • Utrymmet ska vara belyst.
 • Golv och närbelägna väggar ska tåla spill och läckage av vatten. Det är önskvärt med golvavlopp.
 • I samband med servicepersonalens besök ska mätarplatsen vara lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.
 • Vattenmätaren ska monteras i en vattenmätarkonsol, som är fast förankrad i väggen.
 • Avstängningsventiler ska vara godkända och av modellen kulventil.
 • Ventilerna före och efter vattenmätaren ska hålla tätt.
 • Rör eller kopplingar får inte vara angripna av rost.

För att mätarens plats ska vara godkänd ska vattenmätaren monteras i en fast förankrad mätarkonsol som är försedd med skjutbar hylsa och vara plomberbar för att förhindra otillåten nedmontering av mätaren. Mätarkonsollen ska vara av typen "teleskop" med mätintervall 190-222 millimeter. Ventilen ska vara en kulventil. Skruvventil är inte godkänt. Du som fastighetsägare kontaktar en VVS-firma för att få hjälp med mätarkonsoll och kulventil.

Vilka regler gäller?

Enligt SWEDAC (STAFS 2007:2) ska vattenmätare i villafastigheter bytas senast vart 10:e år. I allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) anges regler för hur vattenmätaren ska skötas samt hur ansvaret för vattenmätaren är fördelat mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

Enligt vattentjänstlagen ska fastighetsägaren sköta och vårda vattenmätaren väl så att den behåller de egenskaper den hade som ny, till exempel ska avstängningsventiler kring mätare hållas i bra skick. I boverkets byggregler finns regler för hur tappvatteninstallationer ska utformas.

Kontrollera dina avstängningsventiler

Din vattenmätare har två avstängningsventiler. Så här gör du för att kontrollera att de fungerar som de ska:

 1. Stäng den ena ventilen vid mätaren.
 2. Öppna en vattenkran.
 3. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen.
 4. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Om du har ventiler av modellen LK580 ska du byta ut dem omgående med hjälp av en VVS-installatör. Det händer att ventilens rattar släpper från sina fästen vilket kan orsaka svåra vattenskador. Om ratten lossnar finns även risk att du skadas såväl av ratten som av det trycksatta vattnet. Kontakta vår rörnätstekniker på telefon 0476-553 51 om du är osäker på om dina ventiler är godkända kulventiler eller skruvventiler som behöver bytas