Finnveden 15 och Klöxhult 10:1

Granskning: Ett förslag till detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1 i Älmhult finns tillgängligt för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer. Granskningstiden pågår 10 december 2019 - 13 januari 2020.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med planen är att för Finnveden 15 ändra användningen av fastigheten från H (område för handelsändamål) till B (bostäder) för att möjliggöra bostadsbebyggelse samt att för Klöxhult 10:1 utöka byggrätten inom fastigheten, då befintlig detaljplan medger mycket begränsad användning för bostadsändamål med stor andel prickad mark som ej får bebyggas.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i gamla Klöxhult vid Vallgatan och Göingegatan. Fastigheterna som ingår i planområdet är Finnveden 15 samt Klöxhult 10:1.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 391.8 kB)

Planbeskrivning PDF (pdf, 2.3 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.9 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Synpunkter och frågor

Granskningstiden varar mellan 10 december 2019 - 13 januari 2020. Senast den 13 januari 2020 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till:

ks@almhult.se
eller
Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!


Planprocessen