Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Handläggningstid och reducering av avgift

Den 1 januari 2019 trädde nya regler i Plan- och Bygglagen (PBL) om handläggningstid i kraft. Det innebär att ett helt nytt system för reduktion av avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan införs. Bestämmelserna gäller inte för ärenden som kommit in till Miljö- och Byggförvaltningen innan den 1 januari 2019.

Nya bestämmelser

De bestämmelserna innebär att avgiften för ärenden för lov, förhandsbesked eller anmälan ska reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt PBL överskrids. Genom ändringarna tydliggörs när en tidsfrist börjar löpa, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga tidsfristen. Beslut i ärenden om lov respektive förhandsbesked ska meddelas inom 10 veckor och beslut om startbesked (anmälan) ska meddelas inom 4 veckor.

Hur räknas tidsfristerna?

Enligt de nya reglerna ska tidsfristen räknas från:

  • den dag då ansökan eller anmälan kom in till Miljö- och Byggförvaltningen, eller
  • den senare dag då ytterligare underlag kom in till Miljö- och Byggförvaltningen från sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om bedömningen görs att ansökan/anmälan inte är komplett måste handläggare inom tre veckor från den dag som ansökan/anmälan kom in förelägga sökande att avhjälpa bristen i ansökan. Tidsfristen ska då räknas från den dag då bristen avhjälptes. Om sökande inte föreläggs att komplettera ansökan/anmälan inom tre veckor ska istället tidsfristen räknas från den dag då ansökan/anmälan kom in till Miljö- och Byggförvaltningen.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får tidsfristen för lovet eller förhandsbesked förlängas en gång med högst tio veckor. Tidsfristen för anmälan får på samma sätt förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tidsfristerna förlängs kommer sökande att bli informerad om detta, samt anledning till förlängning.

Du kan läsa mer på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster