Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kontrollplan

Byggherren ansvarar för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Kontrollen att de tekniska egenskapskraven följs sammanställs i en kontrollplan. I en del fall måste en kontrollansvarig anlitas.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som redovisar vad som ska kontrolleras, samt de kontroller som behövs under bygg- eller rivingsarbetets gång och vem som ska utföra kontrollerna. Syftet med en kontrollplan är att se till att bygglagstiftningens krav följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd.

Om det finns en certifierad kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i projektet, är det den personen som utför kontrollplanen. Är det enklare ärenden krävs det ibland inte en kontrollansvarig, utan byggherren kan upprätta förslag på kontrollplan på egen hand.

Exempel på enklare kontrollplaner

Kontrollplan tom Pdf, 463.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 463.8 kB)

Kontrollplan Eldstad/Rökkanal Pdf, 649 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 649 kB)

Kontrollplan Mur/Plank Pdf, 182.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182.7 kB)

Kontrollplan Mindre tillbyggnad/Komplementbyggnad Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188.2 kB)

Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig

I enkla ärenden krävs inte alltid en certifierad kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., utan byggherren kan på egen hand ta fram ett förslag till kontrollplan. Kontrollplanen ska endast innehålla kontrollpunkter som krävs för det specifika ärendet. Som hjälp till dig som ska skapa ett förslag till kontrollplan finns exempel på hur en sådan kontrollplan kan se ut och exempel på vilka kontrollpunkter som kan förekomma.

Kontrollplan tom Pdf, 463.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 463.8 kB)

Kontrollplan Eldstad/Rökkanal Pdf, 649 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 649 kB)

Kontrollplan Mur/Plank Pdf, 182.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182.7 kB)

Kontrollplan Mindre tillbyggnad/Komplementbyggnad Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188.2 kB)

När ska kontrollplanen lämnas in?

I mindre, enklare ärenden, brukar förslag till kontrollplan lämnas in tillsammans med ansökan. På så sätt kan man få bygglov och startbesked samtidigt.

Vid större projekt är det vanligare att förslag till kontrollplan lämnas in efter att beslut om bygglov är fattat. Krävs det tekniskt samråd, vilket anges i bygglovsbeslutet, ska kontrollplanen lämnas in senast vid samrådet.

Startbesked och slutbesked

Vid granskning av förslag på kontrollplanen kan handläggare lämna synpunkter. Exempelvis att den behöver kompletteras eller ändras. När förslaget är godkänt, fastställs kontrollplanen i beslut om startbesked. Startbesked innebär att bygg- eller rivningsarbetena får påbörjas.

När bygg- eller rivningsarbetena är slutförda ska kontrollplanen verifieras. Det innebär att kontrollpunkterna, som fastställdes inför startbesked, är kontrollerade och att kontrollplanen är signerad. Den verifierade kontrollplanen ska, tillsammans med eventuellt andra handlingar, återsändas till Miljö- och Byggfövaltningen. När handläggare har kontrollerat verifierad kontrollplan och evenuellt andra handlingar utfärdas ett slutbesked. Ett slutbesked innebär att bygg- eller rivningsåtgärden får tas i bruk och att ärendet avslutas.

När behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

En kontrollplan krävs i de allra flesta fall för åtgärder som kräver bygg-, rivnings-, och marklov eller en anmälan.

Det som avgör om projektet kräver en kontrollansvarig är hur stort och komplicerat byggprojektet är.

Förslag på enkla kontrollplaner an byggherren på egen hand ta fram.

Kontrollplan tom Pdf, 463.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 463.8 kB)

Kontrollplan Eldstad/Rökkanal Pdf, 649 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 649 kB)

Kontrollplan Mur/Plank Pdf, 182.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182.7 kB)

Kontrollplan Mindre tillbyggnad/Komplementbyggnad Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188.2 kB)

Bygg- och rivningsavfall

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall. De nya reglerna är en del av Sveriges lagimplementering av EU:s så kallade avfallspaket. Ändringarna återfinns i 10 kap. 5-6§§ plan och bygglagen och i 3 kap. 10 § avfallsförordningen.

I dessa framgår att utsortering av avfall ska ske vid bygg- eller rivningsplatsen av minst sex olika avfallsfraktioner. De obligatoriska fraktioner som ska utsorteras är följande:

  1. Trä
  2. Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  3. Metall,
  4. Glas
  5. Plast
  6. Gips

Dessa fraktioner ska sorteras vid bygg- eller rivningsplatsen och det är inte längre tillåtet att samla allt avfall i en blandad container som sedan sorteras på annan plats.

Det ska framgå av varje kontrollplan vid byggnation och rivning att dessa fraktioner ska sorteras ut. Det finns dock undantag från utsorteringskravet. Det ena undantaget har sitt stöd i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (NFS 2020:7, 4 §). I detta lagrum anges bland annat att kraven inte gäller avfallsslag som utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

Det andra undantagsstödet återfinns i 3 kap. 15 § avfallsförordningen som anger att dispens för utsorteringskravet kan sökas. Dispensen för utsortering kan dock enbart beviljas om de uppfyller vissa krav. Dispens kan sökas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att avfall som uppstår vid nybyggnation också ska sorteras och inte enbart, som tidigare, vid rivning. Kravet gäller alla producenter av bygg- och rivningsavfall och således omfattas även privatpersoner som bygger eller river av lagkraven, inte enbart bygg- och rivningsföretag

Exempel på enkla kontrollplaner

Nedan finns exempel på enkla kontrollplaner som du kan utgå från och använda dig av när du skapar ditt eget förslag till kontrollplan.

Kontrollplan tom Pdf, 463.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 463.8 kB)

Kontrollplan Eldstad/Rökkanal Pdf, 649 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 649 kB)

Kontrollplan Mur/Plank Pdf, 182.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182.7 kB)

Kontrollplan Mindre tillbyggnad/Komplementbyggnad Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188.2 kB)

Till toppen