Samhällsplanering

Den fysiska planeringen handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelsens infrastruktur och andra verksamheter. Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen. Planering innebär att olika samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Kommunens planarbete styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Kommunens fysiska planering sker på flera nivåer. Visioner och riktlinjer anges i översiktsplanen och andra strategiska planer, medan detaljplaner styr hur man får bygga och för vilka ändamål.

Pyramid klickbar Översiktsplanering Detaljplanering Bygglov