D156 Torngatans förlängning

D156 Torngatans förlängning

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Ur trafiksäkerhetssynpunkt och hälsosynpunkt är dagens trafikförhållanden i centrala Älmhult, främst på N Esplanaden och Skolgatan, oacceptabla. Torngatans förlängning är en del i det utbyggnadsförslag som trafikutred-ning-ar rekommenderar för att avlasta centrum från framför allt tung genomfartstrafik. Den nya Torngatan ska bli en förbindelselänk mellan Haganäsvägen och Danska vägen. Genom byggandet av Haganäsvägen och Torngatan beräknas trafiken i centrum minska betydligt, vilket möjliggör en miljöförbättrande ombyggnation av N Esplanaden. I ett senare skede ska Österleden anläggas och med den beräknas trafiken på N Esplanaden bli omkring 8000 fordon/ dygn år 2020, jämfört med prognosen år 2020 om ingen åtgärd görs:12 700 fordon/dygn.

 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förlängning av Torngatan i höjd med Källargatan rakt söderut till Östra Esplanaden. Detaljplanen möjliggör även vallar på strategiska ställen, en gång- och cykelbro, liksom en utvidgning åt väster och norr av Tornets förskolas fastighet.

DetaljplanPDF (pdf, 1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 5.8 kB)