Hoppa direkt till innehållet

Del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning)

Detaljplanen har vunnit laga kraft i de delar som inte planlagts för bostadsändamål.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, besöksanläggningar och tekniska anläggningar.

Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré till Älmhult västerifrån.

Nordvästra Älmhult är den del av tätorten som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya stadsdelen ska vara välfungerande. Dock finns det redan idag behov av liknande funktioner i den västra delen av Älmhult.

Norra Ringvägen ska trafikförsörja den nya stadsdelen (Västra Bökhult och Vena) i nordvästra Älmhult väster om vägen samt bostadsområdet Paradiset och skola/förskola öster om vägen. Norra Ringvägens anslutning till väg 120 kommer att vara en port västerifrån till tätorten och därför är trafiksäkerheten och tillgängligheten viktiga frågor när det gäller utformningen av anslutningen. Den kommer även att avlasta Ljungbyvägen mot centrum.

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen. Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan.

Till planhandlingarna hör:

Bilagor till geoteknisk undersökning


Orienteringskarta

Orienteringskarta

Illustration, som ger en bild hur planområdet kan se ut.

Illustration, som ger en bild hur planområdet kan se ut.

Illustration, som ger en bild hur gaturummet kan se ut

Illustration, som ger en bild hur gaturummet kan se ut.