Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2020/6 Del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning)

Detaljplanen för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning) i Älmhult antogs den 27 januari 2020 § 6 och vann laga kraft den 15 april 2020 i de delar som inte planlagts för bostadsändamål.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation, drivmedelförsäljning, centrumverksamheter, besöksanläggningar och tekniska anläggningar.

Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré till Älmhult västerifrån.

Nordvästra Älmhult är den del av tätorten som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya stadsdelen ska vara välfungerande. Dock finns det redan idag behov av liknande funktioner i den västra delen av Älmhult.

Norra Ringvägen ska trafikförsörja den nya stadsdelen (Västra Bökhult och Vena) i nordvästra Älmhult väster om vägen samt bostadsområdet Paradiset och skola/förskola öster om vägen. Norra Ringvägens anslutning till väg 120 kommer att vara en port västerifrån till tätorten och därför är trafiksäkerheten och tillgängligheten viktiga frågor när det gäller utformningen av anslutningen. Den kommer även att avlasta Ljungbyvägen mot centrum.

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen. Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan.

Till planhandlingarna hör:

Bilagor till geoteknisk undersökning


Orienteringskarta

Orienteringskarta

Illustratiom

Illustration som ger en bild av hur planområdet kan se ut. De delar som är markerade med röd linje är uphävda.