Hoppa direkt till innehållet

Äskya 1:27, Furulund

Uppdrag: Kommunen fattade 2016 beslut om att ta fram en detaljplan för området.

Vad är syftet med detaljplanen?

Furulund är utpekat i Älmhults kommuns översiktsplan som utbyggnadsområde. Inom området planeras för en blandad bostadsbebyggelse, förskola samt verksamheter i skyltläge utmed väg 23.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i östra delen av Älmhults tätort, norr om Älmhults Handelsplats. Området gränsar i norr mot Danska vägen och i öster till väg 23. Handelsvägen löper igenom området.

Planområdet är cirka 40 hektar stort och utgörs idag av i största delen obebyggd skogs- och mossmark. Två privatägda bostadsfastigheter ligger inom området, övrig mark tillhör fastigheten Äskya 1:27 som ägs av Älmhults kommun.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!


Planprocessen