Gunnar Gröpe 1, 2 och 4

Samråd: Ett förslag till detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 i Älmhult finns tillgängligt för samråd för berörda personer, myndigheter och organisationer mellan 13 december 2019 - 4 februari 2020.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder, centrumändamål och tillfällig vistelse, tex hotell, i en struktur som följer rutnätsstadens uttryck.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult.

Planområdet utgörs av ca 3700 m². Fastigheterna som ingår i planområdet är Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 samt del av Älmhult 3:1. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av kommunen.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 430.6 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 1.7 MB)

BullerutredningPDF (pdf, 468.8 kB)

Inventering avseende markföroreningarPDF (pdf, 701.6 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden varar mellan den 13 december 2019 – 4 februari 2020. Senast den 4 februari 2020 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till:

ks@almhult.se
eller
Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Planområdet

Planprocessen