Staten styr stegen

Under 1500-talet blev Sverige en sammanhängande stat. När landet stabiliserats fördes en expansiv politik som nådde sin höjdpunkt under 1700-talet. Krigen och expansionen krävde både soldater och pengar. För staten var det viktigt att få ordning på skatteinkomsterna och se till att barnen behöll livet och växte upp till soldater. För att klara detta fattade makthavarna flera beslut om reformer som gynnade deras syften.

Under denna period bildades länsstyrelser och skattefogdarnas arbete effektiviserades. Sverige införde ett noggrant befolkningsregister som den första nationen i världen.
 
För att stimulera jordbruksproduktionen gjordes flera olika skiften. Syftet var att varje bonde skulle få mark som var effektivare att bearbeta. Den statliga lantmätaren gjorde en noggrann förteckning över alla jordsträngar som en person ägde.  Därefter föreslog han hur marken skulle delas upp mellan ägarna, så att varje bonde fick sammanhängande åker och skog. Dessa processer var startskottet för den stenbrytning som övergick från odlingsrösen till stenmurar. Nu fanns det nämligen gränser och motivation för att bryta sten som aldrig förr. Vägen var mer än någonsin öppen för bondens entreprenörskap.

©Bo Bergsjö