Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Allmän handling

Alla handlingar som skickas till en myndighet och som förvaras på myndigheten är allmänna handlingar, enligt offentlighetsprincipen. Ofta är en allmän handling i pappersformat, men det kan lika gärna vara en bandupptagning, en film eller e-post som skickas till och från myndigheten.

För att kunna ta del av de allmänna handlingar som finns hos Älmhults kommun kan du vända dig till en av kommunens registratorer. Det finns en registrator för varje nämnd (kontaktuppgifter finns i högerspalten).

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar, utan att uppge vem de är eller varför de vill titta på handlingen. Allmänheten har rätt att ta del av alla allmänna handlingar genast eller snarast möjligt. Detta gäller även handlingar som upprättas och förvaras på myndigheten. Arbetsmaterial och anteckningar som inte har renskrivits räknas inte som upprättade och är därför inte allmänna.

Om du skriver ett brev till myndigheten är det alltså en allmän handling och vem som helst har rätt att få läsa brevet. Myndigheten måste hålla de allmänna handlingarna ordnade så att de lätt kan hittas, detta görs genom att handlingen registreras i ett diarium (inkommande och utgående skrivelser). I diariet antecknas vem som har skrivit handlingen och vilket datum den kom in. Handlingen ges också en kort rubrik som beskriver ärendet samt ett nummer som gör det möjligt att organisera den. 

Sekretess

Vissa handlingar får allmänheten inte tillgång till utan att en sekretessprövning görs. I vissa fall kan sekretessprövningen visa att det finns skäl att vägra att lämna ut en handling. Som exempel kan nämnas att handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter eller att handlingen ännu inte har blivit allmän. Se sekretesslagen och personuppgiftslagen för vidare information.

Kopiering

Kopiering av allmänna handlingar sker mot avgift enligt beslut av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 100 . För vanliga A3 och A4 är sida 1-9 gratis, 10 sidor kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor styck.