Hoppa direkt till innehållet

Socialnämnden

Information om behandling av personuppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden

Enligt dataskyddsförordningen är socialnämnden, i egenskap av ansvarig nämnd för socialförvaltningen, ansvarig för hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområden:

  • Vård och omsorg
  • Omsorgen funktionsvariation
  • Individ- och familjeomsorgen
  • Hälso- och sjukvård
  • Färdtjänsthandläggning

Socialnämndens verksamheter får bara använda personuppgifter som är nödvändiga för den särskilda så kallade ”behandlingen”. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns ett register som redovisar vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, vilket lagstöd/rättighet nämnden har för behandlingen, hur länge personuppgifterna sparas eller när de tas bort med mera.

Socialnämnden är skyldig att informera dig som är registrerad om bland annat varför, hur och med vilket lagstöd som dina uppgifter används.

De register som används inom socialnämndens verksamhetsområden innehåller uppgifter som till exempel namn, personnummer eller födelsedata adress, telefon, närmast anhörig.

Exempel på register:

  • Myndighetsutövning, ex. hantering av ansökningar för ekonomiskt bistånd, stöd av kontaktperson, om färdtjänst eller om bostad med särskild service.
  • Journaler inom hemsjukvården
  • Hyresregister vid uthyrning av andrahandslägenheter
  • Insatsplanering inom hemtjänsten