Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Staben

Tekniska förvaltningens administration är samordnad i en stab bestående av fyra personer - teknisk chef, skogsansvarig, kris- och beredskapsstrateg och mark- och exploateringsingenjör.

Staben ansvarar för Tekniska förvaltningens ekonomiska administration samt övergripande planering av exempelvis cykelvägar och va-ledningar.

Vi gör utredningar, utarbetar kartor över vatten/avlopp och gator samt fungerar som remissinstans för kommunstyrelsen i frågor som gäller teknisk verksamhet och infrastruktur.

Köp och försäljning av mark är ett annat av våra ansvarsområden. Vi tar även fram underlag för fastighetsprojektering, sköter anbudsförfarandet vid upphandling av externa entreprenörer samt ansvarar för förvaltningen av kommunens markreserver och skogar.

Kommunens skogsbruk har en landareal på cirka 2 400 hektar. 1 700 hektar är produktiv skogsmark, certifierad enligt FSC® C017993 och PEFC. Certifiering syftar dels till att skydda skogen, dels till att garantera högre ersättning för avverkad skog.

En välskött skog är ett kapital för framtiden. Skogen är samtidigt betydelsefull för rekreation och avkoppling. 7-8 procent av kommunens skog är avsatt som "Område för särskild hänsyn" - nästan dubbelt så mycket som den genomsnittlige skogsägarens 4-5 procent.

Närmare 200 hektar av kommunens skog ligger i anslutning till privat tomtmark. Sådan kvartersnära skog planteras företrädesvis med löv- och ädelträd och gallras oftare än övrig skogsmark.