Anmälan till Idrottsskolan 2019/2020

Du gör en anmälan för varje barn. Anmälan är bindande. Du betalar inte anmälningsavgiften på 250 kronor i samband med anmälan. Vi skickar istället en faktura på avgiften hem till dig efter sommaren.

Upptaktsträff hålls onsdagen den 4 september klockan 18.00  på Haganässkolan. Information och föreläsning för föräldrar hålls i Elmehallen. Barnen har aktiviteter i Haganäs idrottshall. Uppgifter markerade med * är obligatoriska.

Registration for "Idrottsskolan" 2019/2020

You make a notification for each child. Keep in mind that the notification is binding. We will send an invoice of 250 SEK to you after the summer. The first meeting is Wednesday September 4th at 6 pm at Haganäs school. Information for parents will be in the Elmehallen. The children have activities in the Haganäs sports hall. Information with * in mandatory.

Vilken åldersgrupp ska barnet delta i? / Enter the age of child * (obligatorisk)
Kön / Gender * (obligatorisk)
Önskemål om tid. OBS! gäller i mån av plats. / Enter the desired time.  * (obligatorisk)

Fyll i nedan hur många personer som kommer till upptaktsträffen den 4 september? / How many come to the meeting the 4th of September?


Personuppgifter / Data * (obligatorisk)

Läs mer om varför vi behöver ditt godkännande att använda dina personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som deltagare och vårdnadshavare. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera anmälan, närvaroregistrering, bidragshantering och debitering.

Uppgifterna inhämtas genom din anmälan till aktiviteten. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av avtal. Dina uppgifter kommer att sparas fram tills fakturering och gallras därefter .

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med aktuell förening och, i förekommande fall, riksidrottsförbundet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Älmhults kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kommunväxeln på 0476-550 00 eller fritid@almhult.se. Du når vårt dataskyddsombud via kommunväxeln på 0476-550 00 eller dso@almhult.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.