Hoppa direkt till innehållet

Hur du går till väga

Älmhults kommun är med i ett nationellt nätverk som heter Avloppsguiden. Avloppsguiden innehåller information om hur du lämpligast planerar ditt avlopp, vilka vanliga tekniker som finns och varför du ska rena ditt avloppsvatten.

Läs mer på Avloppsguidens sidor:

Lokala förhållanden avgör reningsteknik

Utifrån de lokala förhållandena och förutsättningarna på fastigheten görs en bedömning av hur mycket avloppsvattnet måste renas. Inom vissa delar av kommunen kan högre krav än normalt komma att ställas på enskilda avloppsanläggningar. En bedömning görs från fall till fall. En bättre rening än vad som sker i en traditionell infiltrationsanläggning kan behövas inom skyddsvärda områden, då de lokala förhållandena kräver en så kallad "hög skyddsnivå". Detta kan till exempel vara inom eller nära naturreservat, sjöar och vattendrag samt inom områden med många dricksvattenbrunnar. Läs mer om vilka krav som ställs vid hög skyddsnivå och vilka tekniker som uppfyller kraven på Avloppsguidens hemsida.

Provgrop

Om avloppsvatten ska infiltreras i marken kommer en provgropsbesiktning att göras efter att ansökan/anmälan och en ritning skickats in till miljö- och byggförvaltningen. Gropen kan grävas av dig som fastighetsägare, gräventreprenör eller någon annan. Det viktiga är att gropen (eller groparna) görs i nära anslutning till den planerade infiltrationen och att den blir minst 2 meter djup eller så djup att grundvatten/berg påträffas.
 
Tänk på att boka en provgropsbesiktning i god tid.

Servitut

Om avloppet helt eller delvis ska läggas på en fastighet som du inte är ägare till, krävs en skriftlig tillåtelse från den andra fastighetsägaren (lämpligen ett servitut).

Grannar

Grannar som kan beröras av den planerade avloppsanläggningen kommer att ges tillfälle att lämna synpunkter.  

Fornlämningar  

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten. För att ta reda på var det finns fornlämningar ska Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. Det krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen för att anlägga en avloppsanläggning inom eller i närheten av fornlämningsområde. Mer information om fornlämningar hittar du på Länsstyrelsens hemsida

Länk till fornlämningar och fornfynd på Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under ansökningsprocessen kan Länsstyrelsen remitteras om miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att ett fornlämningsområde kan påverkas av avloppsanläggningen.

Strandskyddsdispens

Om du planerar att anlägga en avloppsanordning inom strandskyddsområde krävs en strandskyddsdispens. Det är miljö- och byggnämnden som fattar beslut om dispenser, men Länsstyrelsen ska därefter ges möjlighet att överpröva beslutet. Det kan därmed ta lite längre tid än normalt innan arbetet med en avloppsanordning kan påbörjas, om den ska ligga inom strandskyddsområde.

Inom vattenskyddsområden, naturreservat och andra skyddsvärda områden, kan handläggningen av ärenden komma att ske på annat vis än vad som nämnts ovan.

Slutbesiktning och entreprenörsrapport

I vissa fall kan det krävas en slutbesiktning av anläggningen innan den täcks över. Detta kommer i så fall att meddelas efter att ansökan/anmälan kommit in. Om besiktning krävs ska miljö- och byggförvaltningen kontaktas minst tre dagar innan besiktning, så att en tid kan bokas.

Oavsett om slutbesiktning gjorts, ska en entreprenörsrapport skickas in med fotografier över anläggningen. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att rapporten skickas in. Observera att avloppet inte är godkänt förrens entreprenörsrapport med bilder har inkommit och ett meddelande från miljö- och byggförvaltningen har skickats ut.

Tömning av slamavskiljare

När avloppsanläggningen är färdig kommer ett abonnemang för tömning av slamavskiljare att läggas upp.

För att läsa mer om slamtömning, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.