Hoppa direkt till innehållet

Kommunens planer och kartor

En detaljplan bestämmer hur marken inom ett visst område får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där.

Detaljplaner görs framförallt vid större förändringar av ett områdes markanvändning och syftar främst till att pröva om marken är lämplig för bebyggelse. Vid framtagandet av en detaljplan vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra.

Läs mer om antagna detaljplaner i Älmhults kommun.