Status på grävarbeten med vatten- och avloppsledningar

 I Hallaryd gör vi ytterligare ett arbete med relining och kommer att gräva även under vecka 3. Relining är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar i byggnader eller i marken. Praktiskt innebär det att rören rensas och infodras med nytt material.

I Diö är byte av överföringsledningen från Isgatan till Åspromenaden i full gång. Då vi stött på berg har arbetet med ledningen stannat av under den tiden vi tagit bort delar av berget. Trots att vi nu ligger något efter tidsplan beräknar vi att jobba ifatt och vara klara enligt plan i slutet av februari.

Grävarbetet i Eneryda på Björkgatan och Viregatan startar vi kring vecka 3.

På sträckan Kungsgatan 30 – 32 och 37 – 39 i Älmhult kommer vi inom kort byta uttjänta spillvatten- och färskvattenledningar. Vägen framför husen kommer vara avstängd i cirka 2 veckor per etapp. Boende på resterande del av gatan når sina bostäder norrifrån via Trädgårdsgatan.

För ytterligare information, kontakta gatuavdelningen telefon 0476-550 00 eller via e-post tekniska@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Serviceinformation
Publicerad: