Hoppa direkt till innehållet

Taxor förskola

Älmhults kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan inom förskola och pedagogisk omsorg innebär att inkomsttaket förändras årligen. Höjningen fastställs av Skolverket.

Gäller från och med 2020-01-01

Inkomsttaket för 2020 är 49 280 kr

Beräkning av avgift enligt maxtaxa

Avgiften beräknas i procent (%) på familjens sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt) x fastställd procentsats (per barn) = den barnomsorgsavgift som betalas/månad utan hänsyn till omsorgstid.

Om familjens sammanlagda inkomst är på 49 280 kr i månaden eller mer, betalas den högsta avgiften, se taxa nedan.

Barn nr 1= det yngst placerade barnet
Avgiften betalas 12 månader/år.

Avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet är på förskolan eller i pedagogisk omsorg.

Taxa för förskola och pedagogisk omsorg.
Procentsats

Högsta avgift

Barn 1

3 %

1478 kr

Barn 2

2 %

986 kr

Barn 3

1 %

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

 

Reducering av avgift för allmän förskola, barn i åldern 3–5 år

För barn i åldern 3–5 år reduceras avgiften med 30% utifrån ovanstående taxa från och med september det år barnet fyller 3 år.

Går barnet 15 timmar eller mindre per vecka är allmän förskola avgiftsfri och följer skolans läsårstider.

Går barnet fler än 15 timmar sker reducering under september - maj.

Under juni - augusti betalar du full taxa eftersom allmän förskola inte erbjuds då.

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag:

 • inkomst av tjänst
 • arvode
 • inkomst av rörelse
 • inkomst av kapital
 • inkomst av annan förvärvsverksamhet
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag
 • pensionsförmåner (brutto)
 • vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • konfliktersättning
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Till avgiftsgrundande inkomst hör inte följande bidrag:

 • barnbidrag
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • bostadstillägg till barnfamiljer
 • olika former av handikappersättning
 • vårdnadsbidrag för handikappade barn
 • kommunalt bostadstillägg för handikappade
 • socialbidrag
 • underhållsbidrag/bidragsförskott
 • statligt studiestöd i form av studiemedel
 • etableringsersättning